Noc v Manhattanu / Stodolarový gang / Mordnacht… (1965)